Salariëring

SALARIËRING KERKMUSICUS PER 1-1-2018

De bedragen worden per uur vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie, conform de interdiocesane regeling Salariëring kerkmusicus. De (bruto) uurbedragen zijn per 1 januari 2018 met 1,5 % verhoogd.

  dirigent of organist     dirigent en organist  
  Bevoegdheid:     Bevoegdheid:  
Dienstjaren III II I   III II I
1 €   20,85 €   24,05 €   27,00   €   32,40 €   37,45 €   42,55
2 €   21,35 €   24,85 €   28,00   €   32,50 €   38,30 €   43,65
3 €   21,90 €   25,70 €   29,10   €   34,00 €   39,20 €   44,65
4 €   22,50 €   26,55 €   30,15   €   34,60 €   40,10 €   45,80
5 €   23,00 €   27,35 €   31,20   €   35,15 €   40,90 €   46,85
6 €   23,55 €   28,10 €   32,40   €   35,70 €   41,70 €   47,95
7 €   24,05 €   28,95 €   33,40   €   36,20 €   42,65 €   49,00
8 €   24,55 €   29,70 €   34,45   €   36,70 €   43,50 €   50,05
9 €   25,05 €   30,45 €   35,50   €   37,25 €   44,30 €   51,05
10 of meer €   25,60 €   31,20 €   36,60   €   37,80 €   45,10 €   52,05

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de voormalige KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2012 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. In 2017 is de tiende en laatste trede toegevoegd. Hiermee is de uitloop naar 10 dienstjaren voltooid.

De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hierboven onder I t/m III bedoelde bevoegdheidscategorieën, maar die niettemin een arbeidsovereenkomst of overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten heeft gesloten met het bestuur, luidt als volgt:

Groep dirigent of organist      dirigent en organist
A € 19,55   € 29,25
B € 13,25   € 19,55

Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging. Een extra salarisverhoging op basis van anciënniteit is hier niet van toepassing. 

De indeling in groep A of B wordt overgelaten aan het overleg tussen het bestuur en de kerkmusicus.

Indien en voor zover een dirigent en/of organist werkzaamheden in rekening brengt vanuit een eigen onderneming, luiden voornoemde adviestarieven exclusief BTW.

Meer informatie over de bevoegdheidscategorieën kunt u hier vinden.

Kerkmusici, maar ook kerkbesturen, kunnen via onderstaande link rechtstreeks het "Rechtspositiereglement Kerkmusici" (Regeling 4 van de R.K. kerkgenootschap Nederland, 2000) inzien en desgewenst downloaden.

rechtspositiereglement

Naast het rechtspositionele deel vind je:

* een model-arbeidsovereenkomst voor een kerkmusicus in dienst van
een kerkelijke instelling (Bijlage I);
* een schema "Vaststelling totaal aantal arbeidsuren" (Bijlage II);
* de "Interdiocesane Regeling voor de Kerkmuziek", waarin o.a. de
inhoud van de verschillende functieniveaus (I, II en III) voor
dirigenten en/of organisten wordt beschreven (Bijlage III).

(Zie ook: www.kdov.nl)

Afdrukken E-mailadres

footerlogo2016
 
favicon